Zorg voor mensen met een chronische ziekte

DOEL VAN ZORGCIRKELS

Het doel van ZorgCirkels is gezamenlijk de zorg rondom mensen
met een chronische ziekte te verbeteren. Zorgcirkels doet dit door de zorg goed op elkaar af te stemmen en onderstaande zorgverleners samen te laten werken:

  • praktijkondersteuner huisartsen (ofwel POH)
  • huisarts
  • laboratorium
  • podotherapeut
  • pedicure
  • specialist
  • fysiotherapeut
  • diëtist

We noemen dat een DBC (Diagnose Behandel Combinatie).
Hieronder vindt u basis informatie. Daarnaast heeft u één of meerdere inlegvellen, met informatie over de aandoening waar u mee te maken heeft, ontvangen.

GEPROTOCOLLEERDE ZORG EN UW MEDISCHE GEGEVENS

De zorg welke u krijgt van uw praktijkondersteuner huisartsen (ofwel POH) is vastgelegd in een protocol. Ook de andere zorgverleners waar u mee te maken krijgt werken volgens protocol. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat elke patiënt dezelfde zorg krijgt. Bovendien kan er getoetst worden of de geleverde zorg voldoende is en volgens protocol. Hiervoor worden geanonimiseerde patiëntgegevens van de deelnemende huisartsen opgeteld en gebruikt voor rapportage.

De medische gegevens, die betrekking hebben op uw chronische aandoening, worden opgeslagen in een speciaal computerprogramma (Portavita). Dit programma is via een beveiligde internetsite toegankelijk voor de verschillende behandelaars.

In verband met de wet op de privacy informeren wij u over bovenstaande. Mocht u bezwaar willen maken, geef dat dan aan bij uw huisarts.

Met een persoonlijke inlogcode kunt u ook inzage krijgen in uw medische gegevens in het digitaal logboek en in uw individueel zorgplan (IZP). U kunt hierover informatie krijgen bij uw POH.

KOSTEN

Jaarlijks bepalen de zorgverzekeraars welke kosten voor chronische ziekten worden vergoed. Alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor de huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, fundusfoto (foto van uw ogen, indien u hiervoor in aanmerking komt) en specialist aan ZorgCirkels. U krijgt hiervoor geen nota.

De kosten voor de podotherapeut, pedicure, indien u hiernaar verwezen bent, worden door het merendeel van de zorgverzekeraars aan ZorgCirkels vergoed. U krijgt hiervoor geen nota.

Indien uw zorgverzekeraar de kosten voor de podotherapeut of pedicure niet aan ZorgCirkels vergoedt dan kunt u de nota hiervoor indienen bij uw zorgverzekeraar. Het ligt bij hen in hoeverre zij tot vergoeding zullen overgaan al dan niet met medeneming van uw eigen risico.

De kosten voor het jaarlijks bloedprikken (indien nodig) zullen door het laboratorium rechtstreeks naar uw ziektekostenverzekering worden gestuurd. Afhankelijk van uw verzekering zal vergoeding plaatsvinden met medeneming van uw eigen risico.